Главная страница

НМК з Національної економіки Луньова. Протокол від Зав каф., д е. н., проф. Єременко В. Г. Укладач ст викл. Луньова Г. М


Скачать 159,5 Kb.
НазваниеПротокол від Зав каф., д е. н., проф. Єременко В. Г. Укладач ст викл. Луньова Г. М
АнкорНМК з Національної економіки Луньова.doc
Дата14.04.2019
Размер159,5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаНМК з Національної економіки Луньова.doc
ТипПротокол
#87270
КаталогКафедра фундаментальних економічних дисциплінз курсуЗатверджено на засіданні

кафедри фундаментальних

економічних дисциплін

Протокол № ______

від _______________

Зав.каф., д.е.н.,

проф. Єременко В.Г.

_____________

Укладач:

ст. викл. Луньова Г.М.

КИЇВ 2012

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З КУРСУ “Національна економіка”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Найменування теми
Кількість годин
Всьо-го
Ауди-торні, всього
з них:
Само-стійна робота
Лек-ції
Семі-нарські заняття
1
2
3
4
5
6
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе
6
2
2
-
4
Тема 2. Характеристика економічного потенціалу національної економіки
7
4
2
2
3
Тема 3. Структура економіки країни та структурна політика держави
7
4
2
2
3
Тема 4. Відносини власності в економіці країни. Роздержавлення та приватизація
8
4
2
2
4
Тема 5. Господарський комплекс національної економіки і його структура
8
4
2
2
4
Тема 6. Бюджетна система
8
4
2
2
4
Тема 7. Банківська система. Грошово-кредитне регулювання
4
2
2
-
2
Тема 8. Прогнозування, програмування та макроекономічне планування національної економіки
4
2
2
-
2
Тема 9. Основи сталого розвитку національної економіки
7
4
2
2
3
Тема 10. Державний соціальний захист населення
7
4
2
2
3
Тема 11. Національна економіка України – відкрита система
8
4
2
2
4
Тема 12. Національна економіка та економічна безпека
7
4
2
2
3
Разом
81
42
24
18
39


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З КУРСУ “НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМКА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯНайменування теми
Кількість годин
Всьо-го
Ауди-торні, всього
з них:
Само-стійна робота
Лек-ції
Семі-нарські заняття
1
2
3
4
5
6
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе
7
1
1
-
6
Тема 2. Характеристика економічного потенціалу національної економіки
7
2
1
1
5
Тема 3. Структура економіки країни та структурна політика держави
6
1
1
-
5
Тема 4. Відносини власності в економіці країни. Роздержавлення та приватизація
8
2
1
1
6
Тема 5. Господарський комплекс національної економіки і його структура
8
2
1
1
6
Тема 6. Бюджетна система
6
1
1
-
5
Тема 7. Банківська система. Грошово-кредитне регулювання
6
1
1
-
5
Тема 8. Прогнозування, програмування та макроекономічне планування національної економіки
6
1
1
-
5
Тема 9. Основи сталого розвитку національної економіки
7
1
1
-
6
Тема 10. Державний соціальний захист населення
7
1
1
-
6
Тема 11. Національна економіка України – відкрита система
7
2
1
1
5
Тема 12. Національна економіка та економічна безпека
6
1
1
-
5
Разом
81
16
12
4
65


ПРОГРАМА КУРСУ
Тема І. Національна економіка: загальне та особливе
Національна економіка як система. Об’єкт вивчення національної економіки.

Загальносистемні та особливі властивості національної економіки.

Характеристика основних суб’єктів національної економіки. Сектор домогосподарств, функції домогосподарств та основна мета. Фірма як компонент національної економіки, її функції та цілі. Держава як компонент національної економіки та суб’єкт господарювання.

Зв’язки між компонентами й елементами національної економіки: бюрократичні, ринкові, етичні та агресивні. Ринок як найбільш універсальна форма зв'язку економічних суб'єктів-носіїв попиту та пропозиції. Економічні відносини: сутність та структура.

Методологічні основи вивчення «національних систем». «Національна система» Фрідріха Ліста. «Основи національної економії» В.Ойкена.

Тема 2. Характеристика економічного потенціалу національної економіки
Поняття та склад потенціалу національної економіки.

Природно-ресурсний потенціал. Земельні ресурси та їх використання. Державне регулювання земельних ресурсів. Мінеральні ресурси та сировинно-ресурсна безпека.

Демографічний та трудовий потенціал. Чисельність населення та демографічна ситуація в країні. Трудові ресурси та їх використання. Державне регулювання ринку праці.

Науково-технічний потенціал. Характеристика наукового потенціалу. Сучасний стан розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Технологічні парки. Бізнес-інкубатори. Інноваційний характер розвитку економіки.

Інформаційний потенціал. Національний інформаційний ресурс. Національний інформаційний простір країни. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в країні.

Тема 3. Структура економіки та структурна політика держави
Сутність структури економіки. Основні види структурних співвідношень на макроекономічному рівні: відтворювальні, соціальні, галузеві, регіональні, зовнішньоекономічні.

Галузева структура економіки, її поділ на сектори. Зміна співвідношень між групами галузей внаслідок науково-технічної революції. Регіональна структура економіки, два типи регіональних систем. Соціальна структура економіки: розподіл народного господарства за формами власності, за організаційно-правовими формами підприємництва, за рівнем доходів певних верств населення.

Структурні проблеми економіки України. Основні диспропорції економіки на момент отримання незалежності. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в державі. Розвиток галузей ринкової інфраструктури.

Структурна політика держави: пасивна та активна. Основні напрями державної структурної політики. Методи прямого та непрямого регулювання. Основні пріоритети структурної політики України на сучасному етапі.
Тема 4. Відносини власності в національній економіці. Роздержавлення та приватизація
Трансформація форм власності - основа докорінних перетворень економіки України. Приватизація, роздержавлення та демонополізація економіки. Законодавче визначення сутності приватизації в різних країнах.

Основні етапи роздержавлення та приватизації в Україні. Формування організаційно-правових засад приватизації. Форми приватизації, характерні для різних її етапів. Мала приватизація. Сертифікатна приватизація. Грошова приватизація. Державні програми приватизації. Господарський кодекс України як гарант прав власності у процесі приватизації.

Структурно-функціональні засади системи приватизації в Україні. Способи приватизації. Сучасна система органів приватизації в Україні. Фонд державного майна України.

Сучасний стан інституціональних перетворень в Україні.

Тема 5. Господарський комплекс національної економіки і його структура
Основні фактори формування господарського комплексу національної економіки.

Промисловий комплекс. Характеристика та сучасний стан розвитку паливно-енергетичного комплексу. Металургійний комплекс. Машинобудування. Розміщення та розвиток хімічної промисловості. Лісопромисловий комплекс.

Агропромисловий комплекс. Характеристика сільського господарства. Сучасний стан розвитку переробних галузей харчової промисловості.

Будівельний комплекс. Транспорт і зв’язок. Соціальна інфраструктура.
Тема 6.Бюджетна система
Призначення і роль державного бюджету, джерела його формування.

Структура бюджетної системи України та принципи її побудови. Бюджетний устрій України. Бюджетний кодекс. Стадії бюджетного процесу.

Структура доходів та видатків державного бюджету. Аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів. Еволюція систем касового виконання державного бюджету в Україні. Повноваження та функції державного казначейства.

Бюджетна політика держави. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні. Державна податкова політика, її особливості. Державна політика у сфері ефективного використання видаткової частини бюджету. Державні програми регулювання дефіциту бюджету, внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

Тема 7. Банківська система. Грошово-кредитне регулювання
Два рівні банківської системи в Україні. Функції Національного банку України. Цілі діяльності та основні функції комерційних банків в Україні. Структура та динаміка ресурсів комерційних банків. Головні напрями розвитку банківської системи України.

Роль та завдання грошово-кредитного регулювання. Рівень монетаризації ВВП в Україні.

Основні інструменти грошово-кредитного регулювання: резервна норма, облікова ставка, операції на відкритому ринку державних цінних паперів.

Тема 8. Прогнозування, програмування та макроекономічне планування національної економіки
Сутність і основні принципи економічного та соціального прогнозування. Головні функції прогнозування. Система прогнозів економічного та соціального розвитку. Методи і моделі прогнозування. Порядок розробки прогнозних документів.

Суть державного програмування і види програм. Методика та організація розробки цільових комплексних програм. Програми економічного і соціального розвитку в Україні.

Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів. Індикативне (рекомендаційне) планування, його методологія.

Тема 9. Основи сталого розвитку національної економіки
Концепція сталого розвитку. Економічний вимір сталого розвитку. Соціальний вимір сталого розвитку. Екологічний вимір сталого розвитку. Нова парадигма сталого розвитку економіки.

Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні. Мета сталого розвитку України. Подолання бідності та підвищення рівня життя громадян. Поліпшення структури національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку. Інтеграція в світову економічну систему. Забезпечення екологічної рівноваги, зменшення техногенного навантаження на природні екосистеми.

Проблеми щодо розуміння на державному рівні сутності, стану, динаміки та шляхів забезпечення сталого розвитку в Україні.
Тема 10. Державний соціальний захист населення
Доходи населення, їх структура та шляхи використання. Перерозподіл доходів: мета й економічні інструменти. Нерівність доходів і необхідність соціального захисту населення.

Сутність соціального захисту населення, його форми. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум.

Характеристика системи соціального захисту населення України. Соціальний захист населення в системі соціального страхування. Чотири види загальнообов’язкового державного соціального страхування.


Соціальна допомога непрацездатним та малозабезпеченим громадянам. Допомога сім’ям з дітьми. Соціальний захист інвалідів.

Проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення України.
Тема 11. Національна економіка України – відкрита система
Показники відкритості економіки. Сутність міжнародного поділу праці. Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство.

Наявність передумов для поступового включення української економіки в систему світогосподарських зв’язків. Оцінка зовнішньоторговельних зв’язків України. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку.

Інвестиційний клімат в Україні. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій.

Характеристика Співдружності Незалежних Держав (СНД). Роль України в Чорноморському Економічному Співробітництві (ЧЕС). Співробітництво в межах ГУУАМ. Інтеграція на мезорівні. Україна і Європейський Союз.

Тема 12. Національна економіка та економічна безпека
Сутність економічної безпеки національної економіки. Складові економічної безпеки. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки країни.

Оцінка стану економічної безпеки України. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.

Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки України. Рада національної безпеки і оборони України. Нормативно-правова база із забезпечення економічної безпеки. Концепція економічної безпеки України.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Метою проведення семінарських занять з дисципліни є закріплення студентами отриманих теоретичних знань та набуття навичок застосування їх у аналізі конкретних економічних задач.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Перелік тем семінарських занять:

Тема: Характеристика економічного потенціалу національної економіки
Питання для обговорення:
1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу

2. Зайнятість та безробіття в Україні

3. Науково-технічний потенціал

4. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в країні.

Тема: Структура економіки України та структурна політика держави
Питання для обговорення:

Галузева структура економіки України.
Регіональна структура економіки, два типи регіональних систем.
Соціальна структура економіки України.
Структурні проблеми економіки України.
Пасивна та активна структурна політика держави.


Тема: Відносини власності в економіці країни. Роздержавлення та приватизація
Питання для обговорення:

Основні етапи роздержавлення та приватизації в Україні.
Формування організаційно-правових засад приватизації.
Структурно-функціональні засади системи приватизації в Україні.
Сучасний стан інституціональних перетворень в Україні.

Тема: Господарський комплекс національної економіки і його структура
Питання для обговорення:

Характеристика та сучасний стан розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Металургійний комплекс України.
Рівень розвитку машинобудування в Україні.
Агропромисловий комплекс. Характеристика сільського господарства.


Тема: Бюджетна система
Питання для обговорення:

Структура бюджетної системи України та принципи її побудови.
Аналіз доходів та видатків державного бюджету.
Аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів.
Повноваження та функції державного казначейства.
Проблеми міжбюджетних відносин в Україні.
Основні напрями удосконалення податкової політики.


Тема: Основи сталого розвитку національної економіки
Питання для обговорення:

Характеристика Концепції сталого розвитку.
Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні.
Подолання бідності та підвищення рівня життя громадян.
Поліпшення структури національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку.
Забезпечення екологічної рівноваги, зменшення техногенного навантаження на природні екосистеми.

Тема: Державний соціальний захист населення
Питання для обговорення:

Сутність соціального захисту населення, його форми.
Соціальний захист населення в системі соціального страхування.
Реформа пенсійної системи України.
Проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення України.

Тема: Національна економіка України – відкрита система
Питання для обговорення:
1.Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство.

2.Наявність передумов для поступового включення української економіки в систему світогосподарських зв’язків.

3. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку.

4. Інвестиційний клімат в Україні. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій.
Тема: Національна економіка та економічна безпека
Питання для обговорення:

Сутність економічної безпеки національної економіки.
Оцінка стану економічної безпеки України. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.
Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки України.
Концепція економічної безпеки України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи. Робота повинна виконуватися акуратно з дотриманням вимог, що визначаються діючими стандартами та практичною науково-технічної діяльності. Робота виконується на державній мові. Робота може виконуватися друкарським способом, шляхом комп’ютерного набору або у рукописному вигляді. У останньому випадку робота має бути написана розбірливим почерком.

Робота повинна містити повну назву, найменування навчальної дисципліни, план, перелік використаної літератури, особистий підпис студента та номер його залікової книжки. Текст роботи не повинен дублювати текст підручника або іншого літературного джерела. При необхідності цитування треба робити відповідні посилання.

Роботи подаються в інститут завчасно, у встановлені навчальним планом строки. Студенти, що не подали контрольної роботи, до іспиту не допускаються.


Тема реферату обирається згідно із останньою цифрою залікової книжки студента та першою літерою його прізвища за наступною схемою:


Остання цифра залікової книжки
Перша літера прізвища студента
А - З
І - П
Р - Я
1
1
11
21
2
2
12
22
3
3
13
23
4
4
14
24
5
5
15
25
6
6
16
26
7
7
17
27
8
8
18
28
9
9
19
29
0
10
20
30


Теми контрольних робіт
1. Національна економіка як система. Загальносистемні та особливі властивості національної економіки.

2. Характеристика основних суб’єктів національної економіки.

3. Методологічні основи вивчення «національних систем». «Національна система» Фрідріха Ліста. «Основи національної економії» В.Ойкена.

4. Природно-ресурсний потенціал України

5. Трудові ресурси та їх використання. Державне регулювання ринку праці.

6. Характеристика наукового потенціалу України.

7. Структурні проблеми економіки України.

8. Основні напрями державної структурної політики.

9. Основні етапи роздержавлення та приватизації в Україні.

10. Сучасний стан інституціональних перетворень в Україні.

11. Основні фактори формування господарського комплексу національної економіки.

12. Характеристика та сучасний стан розвитку паливно-енергетичного комплексу.

13. Сучасний стан розвитку сільського господарства.

14. Структура доходів та видатків державного бюджету.

15. Державна податкова політика, її особливості.

16. Державні програми регулювання дефіциту бюджету, внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

17. Цілі діяльності та основні функції комерційних банків в Україні.

18. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні.

19. Подолання бідності та підвищення рівня життя громадян.

20.Поліпшення структури національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку.

21. Забезпечення екологічної рівноваги, зменшення техногенного навантаження на природні екосистеми.

22. Характеристика системи соціального захисту населення України.

23. Проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення України.

24. Наявність передумов для поступового включення української економіки в систему світогосподарських зв’язків.

25. Оцінка зовнішньоторговельних зв’язків України. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку.

26. Інвестиційний клімат в Україні. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій.

27. Сутність економічної безпеки національної економіки та її складові.

28. Оцінка стану економічної безпеки України. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.

29. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки України.

30. Діяльність Ради національної безпеки і оборони України.
Література


Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006.
Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес // Економіка України. – 2003. - № 5.
Дацків Р.М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції. – Львів: Центр Європи, 2006.
Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2004.
Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. – К.: Знання-Прес, 2000.
Економічна теорія: Підручник / За ред.. В.М.Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
Єременко В. Історія економічної науки. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2002.
Клочко В.П. Зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв’язків // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 11. – С. 141 – 155.
Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена наказом Міністерства економіки України № 60 від 2.03.2007 року // Михасюк І. Державне регулювання економіки. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.
Національна економіка: Підручник / За ред. П.В.Круша. – К.: Каравела, 2008.
Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004.
Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навч. посіб. - К.: НІОС, 2000. - 400 с.

Нормативні акти:

Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.
Господарський Кодекс України // ВВР. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22.
Митний Кодекс України // ВВР. - 1992. - № 16.
Закон України “Про внесення змін у Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.05.2002 р. № 849-ІУ // Урядовий кур'єр. - 2003. - 10 січня.
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Голос України. – 5.05.2000 р.
Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» // ВВР. - 1992. - № 10.
Закон України “Про Національний банк України” // ВВР. - 1999. - № 29.
Закон України «Про основи національної безпеки України» // ВВР. – 2003. - № 39.
Закон України “Про прожитковий мінімум” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 38.
Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // www.rada.gov.ua.
Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105/2007 // www.rada.gov.ua.
Енергетична стратегія України на період до 2030 року //


перейти в каталог файлов
связь с админом